สระวารีบำบัด

Hydrotherapy

ที่ตั้ง : คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่