โรงเรียนปัญญาเด่น

SWIMMING POOL

ที่ตั้ง : เชียงใหม่